Activiteiten

2011 – 2015

Na het overlijden van mevrouw Hémon is het enige tijd rustig geweest binnen de Sedje Hémon Stichting. Het bestuur heeft zich tot 2015 in het bijzonder bezig gehouden met tal van praktische zaken. In deze periode is de Sedje Hémon Stichting niet echt naar buiten getreden.  Vanaf 2015 komt daarin verandering en wordt de focus wat meer gericht op activiteiten buiten de gebruikelijke werkzaamheden.

2015 en 2016

De vice-voorzitter heeft in 2015/2016 contacten gelegd met het Joods Historisch Museum (JHM) en bij deze contacten zijn een tweetal lino’s en een aantal boeken (gepubliceerd door mevrouw Hémon) geschonken. Deze zijn thans bij het JHM te raadplegen.Voorts zijn er contacten gelegd met Prof. Dr. W. Willems en drs. H. Verbeek van de universiteit van Leiden, e.e.a. in verband met de publicatie van hun boek “Hier woonden wij; hoe een stad zijn Joodse verleden herontdekt”. Ten behoeve van deze publicatie heeft de Sedje Hémonstichting een deel van haar archief ter beschikking gesteld en heeft zulks geleid tot het opnemen van delen van dat archief in voornoemd boek.Tenslotte is de Stichting bezig geweest om haar uitgebreide archief te ontsluiten, althans te inventariseren, zodat deze op termijn toegankelijk wordt voor derden om wetenschappelijk onderzoek te plegen/te doen.

2017

In 2017 zijn er contacten gelegd met de organisatoren van Documenta. De Documenta is sinds 1955 de belangrijkste tentoonstelling van actuele beeldende kunst in de wereld. Deze tentoonstelling vindt eens in de vijf jaar plaats en duurt 100 dagen. De stichting heeft 18 van haar schilderijen ter beschikking gesteld aan Documenta. Deze zijn deels in Athene (Griekenland) en deels in Kassel (Duitsland) geëxposeeerd en hebben veel aandacht gekregen.

Zowel de voorzitter als de vice-voorzitter zijn op verschillende momenten in Athene geweest en hebben de schilderijen aldaar gezien. De schilderijen waren in een afzonderlijke ruimte geëxposeerd en de ruimte ademde een serene rust uit. Deze rust kwam het werk (integratie muziek en schilderkunst) zondermeer ten goede kwam.

In Kassel is de expositie door de vice-voorzitter bezocht. De schilderijen waren in een veel grotere ruimte ten toon gesteld dan in Athene, hetgeen weer een andere sfeerbeleving met zich meebracht. Andere vormen van kunst, die daar evenzo aanwezig waren, gaven een extra dimensie aan het geheel.

Kortom zowel in Athene als in Kassel was de expositie een succes.

In 2017 zijn in samenwerking met de heer Andrius Arutiunian en mevrouw Marianna Maruyama enerzijds en het muziek ensemble Modulo62 anderzijds concerten/voorstellingen voorbereid met betrekking tot het werk van mevrouw Sedje Hémon. Deze concerten/voorstellingen zullen plaatsvinden in 2018. Daarmee was heel veel tijd gemoeid. De Sedje Hémon Stichting heeft in dat verband het nodige materiaal ter beschikking gesteld.

De naam die aan deze concerten/voorstelling is gegeven is “Hidden Agreements”. Een toelichting hierop kan men vinden onder publicaties.

2018

Hidden Agreements is op verschillende locaties in Nederland uitgevoerd. Zo was er op 3 mei 2018 een optreden in een volle zaal van theater het Korzo in Den Haag (zie bij publicaties de brochure ter zake). Allen, die daarbij betrokken waren hebben een geweldige performance gegeven. Zowel in beeld, geluid en choreografie kwam het werk van mevrouw Hémon goed naar voren. Zo werd ondermeer de muziek van mevrouw Hémon ten gehore gebracht en werden de schilderijen van mevrouw Hémon door de heer Andrius Arutiunian virtueel weer gegeven. Mevrouw Marianna Maruyama had een mooie en bijzondere choreografie gemaakt op basis van de bewegingsleer van mevrouw Hémon (RSI en andere bewegingen). Zie hieronder.

The Assistants (2018), Score by Marianna Maruyama, performed by Ensemble Modelo62

Inspired by Italian philosopher Giorgio Agamben’s essay of the same name, The Assistants deals with the special physical and emotional relationship each musician has to their instrument and to each other. In a playful way, it also problematizes the notion of “trying to help” another person. In this piece Maruyama addresses Sedje Hémon’s RSI (repetitive strain injury) prevention courses for musicians and office workers, an officially recognized treatment method in the Netherlands. The injuries Hémon sustained in her youth abruptly stopped her career as a violinist and this gave her a deep understanding of physicality and its relation to music making. Until the end of her life, she taught others how to relieve and prevent pain by re-learning ways to use the body in an optimal manner.

Fascinated by this relationship between the body and music, Maruyama learned Hémon’s movements and transformed those exercises into musical and choreographic parts, which in turn have been taught to Ensemble Modelo62’s musicians with the help of choreographer and dancer Astarti Athanasiadou. In this piece, the musicians behave not only as musicians but as individual bodies in transformation and movement.

Read an impression of the performance in Dutch here: https://www.brechtjeroos.nl/wuivende-… Premiered in Theatre Korzo in The Hague, on May 3, 2018 in the Sedje Hémon: Hidden Agreements program.

Generously funded by: Performing Arts Fund NL, The Mondriaan Fund, Stroom Den Haag, Gemeente Den Haag, and The Sedje Hémon Foundation.

Op 9 september 2018 trad men met “Hidden Agreements” op in Utrecht (Gaudeamus Muziekweek).

De Sedje Hémon Stichting heeft aan het Stedelijk Museum een tweetal boeken geschonken over het werk van mevrouw Hémon.

2019

Begin 2019 is er meerdere malen contact geweest met de heer Ido Cohen, verbonden aan het Rubin Museum in Tel Aviv en aan de Universiteit van Tel Aviv (Art Research & Curating). Op zijn verzoek zijn de boeken “Hémon’s Integratie der Kunsten” en “Sedje Hémon, componist van alle Kunsten” met bijbehorende CD toegezonden. Hij gaf aan onderzoek te doen naar het werk en de methoden van mevrouw Sedje Hémon.

Op verschillende data en locaties werd “Hidden Agreements” uitgevoerd. Een nieuw programma van de componist Andrius Arutiunian en de kunstenaar Marianna Maruyama, uitgevoerd door Ensemble Modelo62 met herontdekt werk van de Nederlandse componist en kunstenaar Sedje Hémon (1923-2011).

Datum: 24 mei 2019
Location: Teijin Auditorium
Taal Engels
Programma: The Assistants by Marianna Maruyama 
Lignes Ondulatoires bij Sedje Hémon 
Mouvement d’un adagio by Sedje Hémon
Deserted steps by Andrius Arutiunian

Het Stedelijk Museum heeft in 2019 een schilderij van mevrouw Sedje Hémon ten toon gesteld. De expositie van dit werk maakte deel uit van de tentoonstelling  “Chagall, Picasso, Mondriaan e.a. Migranten in Parijs”. De opening van deze  tentoonstelling was op 20 september. Sedje Hémon was vertegenwoordigd met één werk: A Volonté, olieverf op doek, uit 1957. 65 x80  Het schilderij van mevrouw Hémon was geëxposeerd in kabinet 1.14  Stedelijk Museum Amsterdam.

In 2019 zijn er contacten gelegd met het Kröller-Müller Museum (KMM) in Otterlo om het werk van mevrouw Hémon aldaar in 2020 ten toon te stellen. In dit verband zij opgemerkt dat het KMM samen werkt met het prestigieuze nationaal en internationaal georiënteerde Sonsbeek 20-24. In 2020 zal de lezer dezes daaromtrent nader geïnformeerd worden.

Op verzoek van het Rijksmuseum is het boek “Hémon’s Integratie Der Kunsten” van mevrouw Sedje Hémon toegezonden.

2020

In dit jaar werden de contacten tussen het Kröller-Müller Museum en de Sedje Hémon Stichting verder voortgezet, e.e.a. in verband met de tentoonstelling in het KMM later dit jaar. In dat verband zijn er ruim 30 werken uitgezocht (schilderijen en lino’s) en werden deze werken zorgvuldig gefotografeerd. Daarnaast zijn de schilderijen uitgebreid onderzocht door een restaurateur en zijn er zogenaamde conditierapporten opgesteld.

De volgende stap was om de werken op te halen en over te brengen naar het KMM, hetgeen ook is geschied. Helaas bereikte ons nadien het bericht van het KMM dat de expositie niet door kon gaan vanwege de corona pandemie en werden de werken terug gebracht naar ons depot. Heel veel tijd, werk en moeite bleek te vergeefs te zijn geweest.

Vanwege de Corona pandemie is het bestuur het verdere jaar niet in vergadering geweest en is het verder vrij stil gebleven. Wel zijn er in dit jaar voorbereidingen getroffen om de Sedje Hémon Stichting vanuit Den Haag te verhuizen naar onze nieuwe Locatie in Dordrecht, t.w. Wijnstraat 209. Komend jaar zal e.e.a. verder worden geeffectueerd.

2021

De corona pandemie is nog niet voorbij. Hoewel het bestuur hierdoor dit jaar niet bij elkaar is gekomen, was er wel degelijk onderling contact. Zo werd er telefonisch overleg gepleegd en het nodige gemaild. Daarnaast hielden we elkaar scherp met zogenaamde gezondheidsadviezen.

Het bestuur had het voornemen om het archief van onze Stichting dit jaar over te brengen naar onze locatie in Dordtrecht. Ook daar gooide corona roet in het eten. Hopelijk zal, behoudens bijzondere omstandigheden, de verhuizing volgend jaar kunnen plaats vinden.

In het Kunst tijdschrift Metropolis M, nr. 1 februari/maart 2021, verscheen een interessant artikel over Sedje Hémon. De auteur Milo Vermeire (kunsthistoricus en criticus) heeft in zijn uiteenzetting bijzondere en belangrijke accenten gelegd, daar waar het de persoon van mevrouw Hémon betreft, als ook haar schilderkunst/muziek (integratie schilderkunst en muziek). De Sedje Hémon Stichting kan een ieder aanbevelen dit exposé, geïllustreerd met prachtige foto’s van haar werk, te lezen.

In oktober 2021 bereikte het bestuur een mail van de directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, t.w. Rein Wolfs, waarin werd verwezen naar het oevre van Sedje Hémon en naar Sonsbeek 20-24 (het Kröller Müller Museum).

In de vele contacten met het Stedelijk nadien (telefonisch, per mail en in persoon) is besloten dat de Sedje Hémon Stichting 34 schilderijen ter beschikking zal stellen voor een te houden tentoonstelling in de periode 30 juni 2022 tot 16 oktober 2022.