Anbi-status

Bij beschikking van 20 september 2007 heeft de Belastingdienst De Sedje Hémonstichting aangemerkt als een rechtspersoon met een zogenaamde ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling).

In overleg met de belastingdienst en na ampele overwegingen heeft de Sedje Hémonstinchting besloten om de ANBI-status per 1 januari 2019 te laten vervallen. Diverse redenen hebben de stichting hiertoe bewogen. De Sedje Hémonstinchting laat hierbij de mogelijkheid open om op termijn deze status weer aan te vragen.

Voor het jaar 2017 is de Sedje Hémonstichting nog gehouden om een aantal gegevens te publiceren.

In dat verband gaat het om de volgende gegevens.

 1. Naam van de Instelling: Sedje Hémonstichting.
 2. Het RSIN/Fiscaalnummer: 8046.26.157.
 3. Het post- en bezoekadres: Loosduinsekade 180; 2571 BW ’s-Gravenhage.
 4. Doelstelling van de Sedje Hémonstichting:
  1. het in eigendom of in bruikleen verkrijgen van schilderijen1 grafiek, -keramiek en andere kunstvoorwerpen (zulks in de ruimste zin genomen), alsmede van muziekinstrumenten, boeken, geluidsdragers en video’s, dat alles vervaardigd, ontworpen of verzameld door mevrouw Sedje Frank (zich noemende Sedje Hémon), geboren te Rotterdam op twaalf april negentienhonderd drie en twintig, wonende te 2571 BW ‘s-Gravenhage, Loosduinsekade 179;
  2. het blijvend in stand houden, beheren, conserveren en zonodig restaureren van de zaken bedoeld onder a en met het 009 daarop de registergoederen aan de Loosduinsekade nummers 179, 180 en 181 te ‘s-Gravenhage zodanig in te richten en te exploiteren als museum dat bezichtiging van de zaken bedoeld onder a op adequate wijze mogelijk is. Bedoeld museum omvat tevens een bibliotheek en/of documentatiecentrum, welke door belangstellenden geraadpleegd kunnen worden, alsmede een in een museum gebruikelijke verkoopruimte, wanneer het algemeen bestuur dat wenselijk acht;
  3. het organiseren en houden van exposities in binnen- en buitenland van de onder a bedoelde collectie of van delen daarvan, alsmede het bevorderen dat deze collectie of delen daarvan tijdelijk of blijvend onder de aandacht komen van het publiek, onder meer door het organiseren van lezingen symposia en cursussen;
  4. het uitgeven, doen uitgeven en doen uitvoeren van muziekcomposities van mevrouw Sedje Hémon voornoemd en van haar andere uitingen van kunst, cultuur of wetenschappelijke studies;
  5. het bevorderen in binnen- en buitenland van het gebruik van de panfluit, onder meer door het doen vervaardigen en verspreiden van de Hémon-panfluit, alsmede door het geven of doen geven van de Hémon-methode-opleiding ter bevordering van de panfluitbespeling door musici;
  6. het uitgeven, doen uitgeven en verspreiden onder de naam: Artinteraction” van geschriften, afbeeldingen, reproducties en muziekcomposities, betrekking hebbende op of verband houdende met de onder a en d bedoelde zaken, zulks met toepassing van de alsdan voorhanden zijnde technische en electronische hulpmiddelen;
  7. de bevordering van en verder onderzoek naar de studies, betrekking hebbende op de wetenschap van de integratie van verschillende kunsten, onder meer de vertaling van schilderijen in muziek en van muziek in schilderijen, onder andere door aansluiting of contacten met universitaire studierichtingen, zoals muziek, kunst en cultuurwetenschappen, alsmede alles wat met het bovenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin;
  8. het stimuleren van (kunsthistorisch) onderzoek naar de betekenis van de relatie beeldende kunst en muziek;
  9. het voortgang doen vinden in de praktijk van Hémon’s integratie der kunsten door het stimuleren van musici en kunstenaars onder meer via radio, televisie, video en film , lezingen en cursussen;
  10. het continueren van en het verder uitbouwen van zowel de artistieke als wetenschappelijke initiatieven en studies van Sedje Hémon;
 5. Hoofdlijnen van het beleidsplan:
  Het beleidsplan van de Sedje Hémonstichting komt er in hoofdlijnen in het kort op neer dat de Stichting doorlopend actief is om de doelstellingen van de Stichting te realiseren.In dat verband komt het Stichtingsbestuur regelmatig bijeen in vergadering ten einde de activiteiten voor de korte en de lange termijn vast te stellen. Zo is de Stichting ondermeer doende diverse publicaties te realiseren, die verband houden met de doelstellingen van de Stichting.
 6. Daarnaast is de Stichting doende om op termijn een expositie/meerdere exposities te realiseren van het werk van mevrouw Hémon.
 7. Namen en functies van de bestuurders:
  Naam van lersel – Walther, Marianne Helene
  Geboortedatum en -plaats 22-05-1946, ‘s-Gravenhage
  Datum in functie 21-12-1994
  Titel Penningmeester
  Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
  Aanvang (huidige) bevoegdheid 14-02-1998
  Naam van Dooren, Elmira Elisabeth Miriam Henriëtte
  Geboortedatum en -plaats 11-11-1946, Amsterdam
  Datum in functie 14-02-1998
  Titel Voorzitter
  Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s}, zie statuten)
  Naam Zorge, Dorine
  Geboortedatum en -plaats 03-04-1956, ‘s-Gravenhage
  Datum in functie 18-03-1998
  Titel Secretaris
  Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
  Naam Wapperom, Peter Jasper
  Geboortedatum en -plaats 27-04-1959, Dordrecht
  Datum in functie 01-07-2012 (datum registratie: 13-09-2012)
  Titel Vice-voorzitter
  Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder (s), zie statuten)
 8. Het beloningsbeleid:De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten voor de Stichting. Zij zetten zich geheel belangeloos in.
 9. Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:Het bestuur komt regelmatig bij elkaar om de stand van zaken te bespreken en om diverse activiteiten te plannen.In het jaar 2015 is het bestuur doende geweest diverse renovaties te realiseren in haar in eigendom toebehorende panden. Hiermee is veel tijd gemoeid geweest. Nu dat nog niet alle renovaties en herstelwerkzaamheden hebben plaats gevonden verwacht het bestuur deze in 2016 verder handen en voeten te geven. Inmiddels heeft de voorzitter van de Stichting een uitgebreide studie op papier gezet, die ziet op het werk van mevrouw Hémon. Deze studie is voorwerp van nadere besluitvorming binnen het Stichtingsbestuur. Uiteindelijk zal deze studie moeten leiden tot publicatie.De vice-voorzitter heeft in 2015/2016 contacten gelegd met het Joods Historisch Museum (JHM) en bij deze contacten zijn een tweetal lino’s en een aantal boeken (gepubliceerd door mevrouw Hémon) geschonken. Deze zijn thans bij het JHM te raadplegen.Voorts zijn er contacten gelegd met Prof. Dr. W. Willems en drs. H. Verbeek van de universiteit van Leiden, e.e.a. in verband met de publicatie van hun boek “Hier woonden wij; hoe een stad zijn Joodse verleden herontdekt”.Ten behoeve van deze publicatie heeft de Sedje Hémonstichting een deel van haar archief ter beschikking gesteld en heeft zulks geleid tot het opnemen van delen van dat archief in voornoemd boek.Tenslotte is de Stichting bezig geweest om haar uitgebreide archief te ontsluiten, althans te inventariseren, zodat deze op termijn toegankelijk wordt voor derden om wetenschappelijk onderzoek te plegen/te doen. In 2017 zijn er contacten gelegd met de organisatoren van Documenta. De Documenta is sinds 1955 de belangrijkste tentoonstelling van actuele beeldende kunst in de wereld. Deze tentoonstelling vindt eens in de vijf jaar plaats en duurt 100 dagen. De stichting heeft 18 van haar schilderijen ter beschikking gesteld aan Documenta. Deze zijn deels in Athene (Griekenland) en deels in Kassel (Duitsland) geëxposeeerd en hebben veel aandacht gekregen. Voorts zijn er in 2017 voorbereidingen getroffen om concerten te geven van het werk van mevrouw Hémon. Deze concerten zullen plaatsvinden in 2018. Het voornemen is om zowel met betrekking tot Documenta als met betrekking tot de concerten in 2018 uitgebreide verslagen te maken en deze te publiceren op deze website in een nieuw hoofdstuk, waarin alle relevante activiteiten uit het verleden zullen worden vermeld.
 10. Financiële verantwoording 2015:
  In het jaar 2015 heeft de Stichting diverse uitgaven gehad, die zien op het draaiend houden van de Stichting. Men denke aan uitgaven, die verband houden met energiekosten, water, telefoon etc. Inkomsten waren er niet, behoudens een schenking, die verband hield met de renovatie van een van de panden van de Stichting.
 11. Financiële verantwoording 2016:
  In het jaar 2016 heeft de stichting wederom diverse uitgaven gehad die zien op het draaiend houden van de stichting. Men denke aan uitgaven, die verband houden met energiekosten, water, telefoon etc. Inkomsten werden dit jaar gegenereerd uit de huuropbrengst van het pand Loosduinsekade 179 te Den Haag, welk pand eigendom van de stichting is. Voorts heeft de stichting nogmaals een schenking aanvaard in verband met de verdere renovatie van haar panden.
 12. Financiële verantwoording 2017:
  In het jaar 2017 heeft de stichting wederom diverse uitgaven gehad die zien op het draaiend houden van de stichting. Men denke aan uitgaven, die verband houden met energiekosten, water, telefoon etc. Inkomsten werden dit jaar gegenereerd uit de huuropbrengst van het pand Loosduinsekade 179 te Den Haag, welk pand eigendom van de stichting is. Voorts heeft de stichting nogmaals een schenking aanvaard in verband met de verdere renovatie van haar panden. Vanwege geplande concerten in 2018 heeft de Sedje Hémonstichting bij meerdere subsidiegevers subsidie aangevraagd en verkregen.