Sedje Hémon Stichting

De Sedje Hémon Stichting is opgericht in 1962 en is vernoemd naar mevrouw Sedje Hémon. Mevrouw Hémon heette eigenlijk Sedje Frank, maar is zich daarnaast op enig moment Sedje Hémon gaan noemen. De naam Hémon is een samenvoeging van een deel van de voornamen van haar ouders, t.w. Heintje en Simon Frank (beiden vermoord in concentratiekamp Auschwitz op 14 februari 1943).

De toen zeer bekende Prof. Dr. H.L.C. Jaffé (adjunct-directeur van het Stedelijk Museum en later directeur van het Joods Historisch Museum) was mede-oprichter en eerste voorzitter van de Sedje Hémon Stichting. Hij heeft meerdere wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over het werk van mevrouw Hémon.

Bestuur

Naam Marianne Helene van lersel – Walther
Datum in functie 21-12-1994
Titel Penningmeester
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Aanvang (huidige) bevoegdheid 14-02-1998
Naam Drs. Elmira Elisabeth Miriam Henriëtte van Dooren
Kunsthistorica
Datum in functie 14-02-1998
Titel Voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s}, zie statuten)
Naam Mr Peter Jasper Wapperom
Advocaat
Datum in functie 01-07-2012 (datum registratie: 13-09-2012)
Titel Vice-voorzitter
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder (s), zie statuten)
Naam Anaïs Wapperom
Datum in functie 01-08-2020
Titel Archiefbeheerder/Secretaris
Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Contact

Adres:
Loosduinsekade 180; 2571 BW, Den Haag.

mevrouw Drs. E.E.M.H. van Dooren (voorzitter en kunsthistorica)
Telefoon: 020 – 622 05 31 en/of 06 – 16 69 31 32
E-mail: eemhvandooren@gmail.com

Mr P.J. Wapperom (Vice-voorzitter)
Telefoon: 06 – 18 96 04 59
E-mail: mr.wapperom@gmail.com

Doelstellingen Sedje Hémonstichting

  1. het in eigendom of in bruikleen verkrijgen van schilderijen1 grafiek, -keramiek en andere kunstvoorwerpen (zulks in de ruimste zin genomen), alsmede van muziekinstrumenten, boeken, geluidsdragers en video’s, dat alles vervaardigd, ontworpen of verzameld door mevrouw Sedje Frank (zich noemende Sedje Hémon), geboren te Rotterdam op twaalf april negentienhonderd drie en twintig, wonende te 2571 BW ‘s-Gravenhage, Loosduinsekade 179;
  2. het blijvend in stand houden, beheren, conserveren en zo nodig restaureren van de zaken bedoeld onder 1 en met het oog daarop de registergoederen aan de Loosduinsekade nummers 179, 180 en 181 te ‘s-Gravenhage zodanig in te richten en te exploiteren als museum dat bezichtiging van de zaken bedoeld onder a op adequate wijze mogelijk is. Bedoeld museum omvat tevens een bibliotheek en/of documentatiecentrum, welke door belangstellenden geraadpleegd kunnen worden, alsmede een in een museum gebruikelijke verkoopruimte, wanneer het algemeen bestuur dat wenselijk acht;
  3. het organiseren en houden van exposities in binnen- en buitenland van de onder a bedoelde collectie of van delen daarvan, alsmede het bevorderen dat deze collectie of delen daarvan tijdelijk of blijvend onder de aandacht komen van het publiek, onder meer door het organiseren van lezingen symposia en cursussen;
  4. het uitgeven, doen uitgeven en doen uitvoeren van muziekcomposities van mevrouw Sedje Hémon voornoemd en van haar andere uitingen van kunst, cultuur of wetenschappelijke studies;
  5. het bevorderen in binnen- en buitenland van het gebruik van de panfluit, onder meer door het doen vervaardigen en verspreiden van de Hémon-panfluit, alsmede door het geven of doen geven van de Hémon-methode-opleiding ter bevordering van de panfluitbespeling door musici;
  6. het uitgeven, doen uitgeven en verspreiden onder de naam: Artinteraction” van geschriften, afbeeldingen, reproducties en muziekcomposities, betrekking hebbende op of verband houdende met de onder a en d bedoelde zaken, zulks met toepassing van de alsdan voorhanden zijnde technische en electronische hulpmiddelen;
  7. de bevordering van en verder onderzoek naar de studies, betrekking hebbende op de wetenschap van de integratie van verschillende kunsten, onder meer de vertaling van schilderijen in muziek en van muziek in schilderijen, onder andere door aansluiting of contacten met universitaire studierichtingen, zoals muziek, kunst en cultuurwetenschappen, alsmede alles wat met het bovenstaande in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, in de meest ruime zin;
  8. het stimuleren van (kunsthistorisch) onderzoek naar de betekenis van de relatie beeldende kunst en muziek;
  9. het voortgang doen vinden in de praktijk van Hémon’s integratie der kunsten door het stimuleren van musici en kunstenaars onder meer via radio, televisie, video en film , lezingen en cursussen;
  10. het continueren van en het verder uitbouwen van zowel de artistieke als wetenschappelijke initiatieven en studies van Sedje Hémon;

Beleid Sedje Hémonstichting

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

Het beleidsplan van de Sedje Hémonstichting komt er in hoofdlijnen in het kort op neer dat de Stichting doorlopend actief is om de doelstellingen van de Stichting te realiseren.In dat verband komt het Stichtingsbestuur regelmatig bijeen in vergadering ten einde de activiteiten voor de korte en de lange termijn vast te stellen. Zo is de Stichting ondermeer doende diverse publicaties te realiseren, die verband houden met de doelstellingen van de Stichting. Daarnaast is de Stichting doende om exposities te realiseren van het werk van mevrouw Hémon.