Biografie Sedje Hémon

 • Op 12 april 1923 wordt Sedje Frank geboren te Rotterdam. Woont in Scheveningen en Den Haag, later tijdelijk te Amsterdam, Parijs, Zuid-Frankrijk en Athene.Tekent vanaf kinderjaren lijnen en vlakken en ontwikkelt één persoonlijke abstracte stijl.
 • 1932 Begint te componeren. Ontdekt de viool door Nathan Milstein en gaat viool studeren.
 • 1937 Om als kostwinner in een inkomen te voorzien ontwerpt en fabriceert zij corsetten, BH’s, step-ins en orthopedische artikelen.
 • 1941 – 1948 Neemt actief deel aan verzetswerk. Belandt daardoor in april 1944 in concentra­tiekampen. Na de bevrijding wordt drie jaar ziekenhuisverblijf benut door het bestuderen van viool- en muziektheorie en het lezen over schilderkunst, architectuur en dans. Ontwikkelt de Bewe­gingsmethode tot het oplossen van later genoemde RSI-problemen.
 • 1948 – 1954 Vervolgt haar vioolstudie bij Jewssey Wulf die evenals Milstein is voortge­komen uit de Leopold Auer school; vervolgt muziektheorie en ontwikkelt abstracte tekenstijl. Moet in 1953 vi­oolcarrière stopzetten door slechte gezondheid en begint te schilderen. Maakt ± 300 schilderijen, tientallen lino’s en ceramiek.
 • 1954 – 1955 Wordt via Zuid-Frankrijk in Parijs ontdekt; eerste expositie in Musée d’Art Moderne in internationale expositie Salon des Réalités Nouvelles; eerste uitzendingen voor radio en televisie; contact met kunsthistoricus prof. dr. H.L.C. Jaffé en muziekhis­toricus prof. dr. E. Reeser.
 • 1956 – heden Exposities, concerten, lezingen, radio- en televisie-uitzendingen in binnen- en buiten­land o.a. in het Cobra Museum te Amstelveen (2002) en in de Artoteek Den Haag (2003).
 • 1957 – 1964 Onderzoekt en bestudeert de relatie tussen Hémon-schilderijen en muziek en realiseert de Integratie der Kunsten.
 • 1962 Oprichting van de Sedje Hémon Stichting; prof. Jaffé wordt voorzitter.
  Volgt vele jaren analyse-cursussen hedendaagse muziek bij de Stichting Gaudeamu­s o.a. door Earl Brown, Claus Huber, Ligeti, Roman Haubenstock Ramati, prof. dr. Francis Travis en Yanis Xenakis.
 • 1964 Herontdekt de panfluit en begint als eerste de methode daarvoor te schrijven; componeert het eerste klassieke concert voor panfluit en symfonie orkest.
  Geeft lezing over Integratie der kunsten voor een internationaal forum aan Universiteit Amsterdam met 16 mm. educatieve film over lezen/spelen van Hémon-schilderijen als muziekpartituur.
 • 1968 Tijdens een speciale avond in het Holland Festival vindt de realisatie van Hémon- schilderijen en muziek daarvan plaats in het Gemeente Museum Den Haag, ingeleid door prof. Jaffé en toegelicht door Sedje Hémon
 • 1969 – 1970 Wereldpremière van Hémon’s klassieke concert voor panfluit en orkest in drie delen, afkom­stig van drie van haar schilderijen in 1970 uitgevoerd. Radio- en TV uitzendin­gen, filmjournaal en publicaties in dag-, week- en vakbladen.
 • 1969 – 1987 Zij werd drie keer uitgezonden in het kader van het Cultureel Akkoord Nederland – Roemenië; promoot de panfluit, wereldpremière in klassieke muziek, produceert, compo­neert en bewerkt panfluitmuziek voor 3 grammofoonplaten.
 • 1970 Première van ‘Nooit meer een Auschwitz’, symfonische muziek van de lino Spon­tanément, uitgevoerd door het Amsterdam Philharmonisch Orkest in het Concert­ge­bouw te Amsterdam. Oprichting Hémon Panfluit­school te Den Haag.
 • 1970 – 1976 Ontwikkelt panfluitmethode voor 8, 15 en 20 pijpen. Deze wordt in diverse landen in verschillende talen gebruikt. Compo­neert muziek in allerlei genres. Opleiding panfluitdo­centen en leerlingen.
 • 1977 Panfluitmethode en school erkend door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen later overgegaan in Hémon Panfluitconservatorium.
 • 1981 Ontvangt het Verzetsherdenkingskruis.
 • 1982 Start opleiding Docerend en Uitvoerend Musicus Panfluit.
 • 1984 Brengt panfluit terug naar land van oorsprong: Griekenland. In 1997 verscheen eerste CD met Griekse muziek, gespeeld door een van haar Griekse leerlingen.
 • 1986 Eerste diploma-uitreiking Docerend Musicus Panfluit.
 • 1991 Vanaf 1945 ontwikkelt zij eveneens een speciale vioolmethode waarmee in korte tijd, zowel technisch als muzikaal, positieve resultaten kunnen worden bereikt. Deze universele methode is eveneens van toepassing op andere instrumenten. In 1991 wordt voor de viool een instructie video gemaakt.
 • 1996 Publicatie van het Standaardwerk ‘Hémon’s Integratie der Kunsten’, geschreven door Sedje Hémon met een bijdrage van prof. Jaffé
 • 1999 Publicatie van de paperback ‘Hémon’s Integratie der Kunsten’; verkorte versie van het standaardwerk
 • 2003 Publicatie CD: ‘Componist van alle kunsten’ met muziek van acht Hémon-schilderij­en en twee solostukken, ter gelegenheid van de Hémon tentoonstelling in Artoteek te Den Haag.
 • 2004 Lezingen met video en expositie te Den Haag en in het Museum te Gouda.
 • 2005 Deelname aan expositie in het Escher Museum te Den Haag.
 • 1948 – 8 februari 2011. Brengt Hémon’s Bewegingsmethode in praktijk en lost de later genoemde RSI-problemen op t.b.v. musici, gehandicapten, diverse beroepen en vanaf 1990 beeld­schermwer­kers. Naast cursisten worden eveneens RSI docenten opgeleid.
 • Op 8 februari 2011 overlijdt mevrouw Sedje Hémon te Den Haag op 87 jarige leeftijd.

ENIGE EXPOSITIES VAN SCHILDERIJEN, LINO’S EN CERA­MIEK.
ENIGE UITZENDINGEN VOOR RADIO EN TELE­VI­SIE.
IN ALFABETI­SCHE VOLGOR­DE

Exposities:

Alkmaar 1967
Amstelveen 2002
Amsterdam 1957 / 1964 / 1970
Athene 1964 / 1966
Brussel 1957 / 1960 / 1966
Cannes 1956 / 1957 / 1965 / 1967
Corsica 1968
Den Haag 1954 / 1956 / 1958 / 1961 / 1968 (2 x) / 2003
Florence 1956 / 1958 / 1959 / 1969
Genève 1956 / 1961 / 1964
Haarlem 1967
Haïfa 1962
Istanbul 1962
Jerusalem 1963
Lille 1957
Menton 1957 / 1958
Nice 1957 / 1960 / 1961 (2x)
Parijs 1955 / 1956 / 1957 / 1958 / 1961 / 1962 / 1963 / 1965
Roemenië 1965 / 1967 (2 x) / 1968 (3 x) / 1969
Rome 1968
St. Rafaël 1956 / 1957
Tel-Aviv 1963
Tourcoing 1957 / 1958
Vanaf 1958 tot op heden diverse exposities

Uitzendingen voor radio:

Agadir (Marokko) 1973 / 1974
Athene 1966 (3 x)
Brussel 1960 (2 x)
Hilversum 1955/1957/1967 (2x)/1969 (2x)/1970 (3x)/1971 (4x)/1972(2x)/1973/1974/1975/1978/1983/1986/1995/1996/1997/
1999/2000
Istanbul 1962
Las Palmas 1975/1976
Nice 1961
Parijs 1955 / 1956 (2 x)
Roemenië 1970 (2 x) / 1971
Vanaf 1971 tot op heden diverse uitzendingen

Uitzendingen voor televisie:

Brussel 1957 / 1960
Den Haag 1999 / 2005
Hilversum 1958 / 1995 (2 x)
Parijs 1955 / 1956 / 1971
Roemenië 1970 / 1971
Vanaf 1971 tot op heden diverse uitzendingen

Belangrijkste uitgevoerde concerten van Hémon-schilderij­en- en lino’s

 • 1964 Den Haag: Conservatorium Orkest o.l.v. Louis Stotijn lino Harmonie, voor symfonie-orkest.
 • 1965 Boekarest, Roemenië: George Enescu S­ymp­honie Orches­tra o.l.v. Mircea Basarab, lino’s Spontanément, Desinvol­te, Harmo­nie en Caprice, vierdelige suite.
 • 1965 Boekarest, Roemenië: State Radio Or­chestra o.l.v.Con­stantin Bugeanu, schilderij On y danse, lino Se c­o­n­tre-b­a­lan­cer­­, schilderij P­o­l­o­nai­se des Do­mi­nos, driedeli­g vioolcon­cert, soliste ­C­o­r­n­elia Bron­zetti.
 • 1966 Muziekfestival Athene, Griekenland: Athens Symphony Orchestra o.l.v. Manos Hadzi­dakis, schilderij Lignes ondu­la­toires, met vibrafoon solo.
 • 1966 Athene, Griekenland: Athens Radio Or­chestra o.l.v. Steli­os Kafantaris, schilderij Mouve­ment d’un Adagio.
 • 1967 Alkmaar, ’t Gulden Vlies en Haarlem, Con­certge­bouw: Noord-Hollands Phil­har­monisch Orkest o.l.v. Henri Ar­ends, schilderij Mouve­ment d’un Ada­gio.
 • 1967 Athene, Griekenland: Athens Symphony Orchestra o.l.v. Stelios Kafantaris, lino’s Spon­tanément, Desinvolte, Harmonie en Capri­ce, vierdelige Suite.
 • 1968 Boekarest, Roemenië: George Enescu S­ymp­honie Orches­tra o.l.v Theodor Costin, schil­derij On y danse, lino Se con­tre-balan­cer, schilderij Polonaise des Dominos, drie­de­lig vioolconcert, soliste Cor­nelia Bron­zet­ti.
 • 1968 Boekarest, Roemenië, Sala Ateneului Roman: Orches­tra Symfo­ni­ca a Cinématografiei o.l.v. Constan­tin Bugeanu, schilderij On y dan­se, lino Se contre-balancer, schilde­rij Polonaise des Domi­nos, driedelige vioolcon­cert, soliste Corne­lia Bronzetti.
 • 1968 Jasi, Roemenië: Phil­har­mo­nia Mol­dova o.l.v. Ion Baciu, 2 concerten, schil­derij On y danse, lino Se contre balan­cer, schil­derij Polonaise des Domi­nos, driedelig viool­concert, soliste Corne­lia Bron­zetti.
 • 1968 Den Haag: Conservatori­um Orkest o.l.v. Louis Stotijn, twee concerten lino’s Spontanément en Caprice.
 • 1969 Hilversum: Radio Volksuniversiteit (RVU), lino’s Spontanément, Se con­tre-balancer, schilderij Polonaise des Dominos, driede­lig vioolcon­cert, soliste Cornelia Bron­zetti.
 • 1970 Boekarest, Roemenië: George Enescu Symphonie Orches­tra o.l.v. Mircea Basarab, schil­derij On y danse, lino Se contre-balancer, schilderij Polonaise des Domi­nos, driede­lig con­cert met panfluit solo.
 • 1970 Amsterdam Concertgebouw: Am­sterdams Philhar­monisch Orkest o.l.v. Anton Kersjes, Nooit meer een Auschwitz, lino Spon­taném­ent.
 • 1973 Den Haag Julianakerk: organist Wim Thijsse, schil­derij Embras­se en vain, eendelig concertstuk voor orgel­solo, twee concerten op Flentrop- en Metzler orgel.
 • 1976 Den Haag, Oogziekenhuis Leyenburg: RANO orkest o.l.v. Jules van Hessen, schilderij On y danse, lino Se contre- balancer, schilderij Polonaise des Dominos, driedelig panfluitconcert.