Activiteiten

2011 – 2015

Na het overlijden van mevrouw Hémon is het enige tijd rustig geweest binnen de Sedje Hémon Stichting. Het bestuur heeft zich tot 2015 in het bijzonder bezig gehouden met tal van praktische zaken. In deze periode is de Sedje Hémon Stichting niet echt naar buiten getreden.  Vanaf 2015 komt daarin verandering en wordt de focus wat meer gericht op activiteiten buiten de gebruikelijke werkzaamheden.

2015 en 2016

De vice-voorzitter heeft in 2015/2016 contacten gelegd met het Joods Historisch Museum (JHM) en bij deze contacten zijn een tweetal lino’s en een aantal boeken (gepubliceerd door mevrouw Hémon) geschonken. Deze zijn thans bij het JHM te raadplegen.Voorts zijn er contacten gelegd met Prof. Dr. W. Willems en drs. H. Verbeek van de universiteit van Leiden, e.e.a. in verband met de publicatie van hun boek “Hier woonden wij; hoe een stad zijn Joodse verleden herontdekt”. Ten behoeve van deze publicatie heeft de Sedje Hémonstichting een deel van haar archief ter beschikking gesteld en heeft zulks geleid tot het opnemen van delen van dat archief in voornoemd boek.Tenslotte is de Stichting bezig geweest om haar uitgebreide archief te ontsluiten, althans te inventariseren, zodat deze op termijn toegankelijk wordt voor derden om wetenschappelijk onderzoek te plegen/te doen.

2017

In 2017 zijn er contacten gelegd met de organisatoren van Documenta. De Documenta is sinds 1955 de belangrijkste tentoonstelling van actuele beeldende kunst in de wereld. Deze tentoonstelling vindt eens in de vijf jaar plaats en duurt 100 dagen. De stichting heeft 18 van haar schilderijen ter beschikking gesteld aan Documenta. Deze zijn deels in Athene (Griekenland) en deels in Kassel (Duitsland) geëxposeeerd en hebben veel aandacht gekregen.

Zowel de voorzitter als de vice-voorzitter zijn op verschillende momenten in Athene geweest en hebben de schilderijen aldaar gezien. De schilderijen waren in een afzonderlijke ruimte geëxposeerd en de ruimte ademde een serene rust uit. Deze rust kwam het werk (integratie muziek en schilderkunst) zondermeer ten goede kwam.

In Kassel is de expositie door de vice-voorzitter bezocht. De schilderijen waren in een veel grotere ruimte ten toon gesteld dan in Athene, hetgeen weer een andere sfeerbeleving met zich meebracht. Andere vormen van kunst, die daar evenzo aanwezig waren, gaven een extra dimensie aan het geheel.

Kortom zowel in Athene als in Kassel was de expositie een succes.

In 2017 zijn in samenwerking met de heer Andrius Arutiunian en mevrouw Marianna Maruyama enerzijds en het muziek ensemble Modulo62 anderzijds concerten/voorstellingen voorbereid met betrekking tot het werk van mevrouw Sedje Hémon. Deze concerten/voorstellingen zullen plaatsvinden in 2018. Daarmee was heel veel tijd gemoeid. De Sedje Hémon Stichting heeft in dat verband het nodige materiaal ter beschikking gesteld.

De naam die aan deze concerten/voorstelling is gegeven is “Hidden Agreements”. Een toelichting hierop kan men vinden onder publicaties.

2018

Hidden Agreements is op verschillende locaties in Nederland uitgevoerd. Zo was er op 3 mei 2018 een optreden in een volle zaal van theater het Korzo in Den Haag (zie bij publicaties de brochure ter zake). Allen, die daarbij betrokken waren hebben een geweldige performance gegeven. Zowel in beeld, geluid en choreografie kwam het werk van mevrouw Hémon goed naar voren. Zo werd ondermeer de muziek van mevrouw Hémon ten gehore gebracht en werden de schilderijen van mevrouw Hémon door de heer Andrius Arutiunian virtueel weer gegeven. Mevrouw Marianna Maruyama had een mooie en bijzondere choreografie gemaakt op basis van de bewegingsleer van mevrouw Hémon (RSI en andere bewegingen). Zie hieronder.

The Assistants (2018), Score by Marianna Maruyama, performed by Ensemble Modelo62

Inspired by Italian philosopher Giorgio Agamben’s essay of the same name, The Assistants deals with the special physical and emotional relationship each musician has to their instrument and to each other. In a playful way, it also problematizes the notion of “trying to help” another person. In this piece Maruyama addresses Sedje Hémon’s RSI (repetitive strain injury) prevention courses for musicians and office workers, an officially recognized treatment method in the Netherlands. The injuries Hémon sustained in her youth abruptly stopped her career as a violinist and this gave her a deep understanding of physicality and its relation to music making. Until the end of her life, she taught others how to relieve and prevent pain by re-learning ways to use the body in an optimal manner.

Fascinated by this relationship between the body and music, Maruyama learned Hémon’s movements and transformed those exercises into musical and choreographic parts, which in turn have been taught to Ensemble Modelo62’s musicians with the help of choreographer and dancer Astarti Athanasiadou. In this piece, the musicians behave not only as musicians but as individual bodies in transformation and movement.

Read an impression of the performance in Dutch here: https://www.brechtjeroos.nl/wuivende-… Premiered in Theatre Korzo in The Hague, on May 3, 2018 in the Sedje Hémon: Hidden Agreements program.

Generously funded by: Performing Arts Fund NL, The Mondriaan Fund, Stroom Den Haag, Gemeente Den Haag, and The Sedje Hémon Foundation.

Op 9 september 2018 trad men met “Hidden Agreements” op in Utrecht (Gaudeamus Muziekweek).

De Sedje Hémon Stichting heeft aan het Stedelijk Museum een tweetal boeken geschonken over het werk van mevrouw Hémon.

2019

Begin 2019 is er meerdere malen contact geweest met de heer Ido Cohen, verbonden aan het Rubin Museum in Tel Aviv en aan de Universiteit van Tel Aviv (Art Research & Curating). Op zijn verzoek zijn de boeken “Hémon’s Integratie der Kunsten” en “Sedje Hémon, componist van alle Kunsten” met bijbehorende CD toegezonden. Hij gaf aan onderzoek te doen naar het werk en de methoden van mevrouw Sedje Hémon.

Op verschillende data en locaties werd “Hidden Agreements” uitgevoerd. Een nieuw programma van de componist Andrius Arutiunian en de kunstenaar Marianna Maruyama, uitgevoerd door Ensemble Modelo62 met herontdekt werk van de Nederlandse componist en kunstenaar Sedje Hémon (1923-2011).

Datum: 24 mei 2019
Location: Teijin Auditorium
Taal Engels
Programma: The Assistants by Marianna Maruyama 
Lignes Ondulatoires bij Sedje Hémon 
Mouvement d’un adagio by Sedje Hémon
Deserted steps by Andrius Arutiunian

Het Stedelijk Museum heeft in 2019 een schilderij van mevrouw Sedje Hémon ten toon gesteld. De expositie van dit werk maakte deel uit van de tentoonstelling  “Chagall, Picasso, Mondriaan e.a. Migranten in Parijs”. De opening van deze  tentoonstelling was op 20 september. Sedje Hémon was vertegenwoordigd met één werk: A Volonté, olieverf op doek, uit 1957. 65 x80  Het schilderij van mevrouw Hémon was geëxposeerd in kabinet 1.14  Stedelijk Museum Amsterdam.

In 2019 zijn er contacten gelegd met het Kröller-Müller Museum (KMM) in Otterlo om het werk van mevrouw Hémon aldaar in 2020 ten toon te stellen. In dit verband zij opgemerkt dat het KMM samen werkt met het prestigieuze nationaal en internationaal georiënteerde Sonsbeek 20-24. In 2020 zal de lezer dezes daaromtrent nader geïnformeerd worden.

Op verzoek van het Rijksmuseum is het boek “Hémon’s Integratie Der Kunsten” van mevrouw Sedje Hémon toegezonden.

2020

In dit jaar werden de contacten tussen het Kröller-Müller Museum en de Sedje Hémon Stichting verder voortgezet, e.e.a. in verband met de tentoonstelling in het KMM later dit jaar. In dat verband zijn er ruim 30 werken uitgezocht (schilderijen en lino’s) en werden deze werken zorgvuldig gefotografeerd. Daarnaast zijn de schilderijen uitgebreid onderzocht door een restaurateur en zijn er zogenaamde conditierapporten opgesteld.

De volgende stap was om de werken op te halen en over te brengen naar het KMM, hetgeen ook is geschied. Helaas bereikte ons nadien het bericht van het KMM dat de expositie niet door kon gaan vanwege de corona pandemie en werden de werken terug gebracht naar ons depot. Heel veel tijd, werk en moeite bleek te vergeefs te zijn geweest.

Vanwege de Corona pandemie is het bestuur het verdere jaar niet in vergadering geweest en is het verder vrij stil gebleven. Wel zijn er in dit jaar voorbereidingen getroffen om de Sedje Hémon Stichting vanuit Den Haag te verhuizen naar onze nieuwe Locatie in Dordrecht, t.w. Wijnstraat 209. Komend jaar zal e.e.a. verder worden geeffectueerd.

2021

De corona pandemie is nog niet voorbij. Hoewel het bestuur hierdoor dit jaar niet bij elkaar is gekomen, was er wel degelijk onderling contact. Zo werd er telefonisch overleg gepleegd en het nodige gemaild. Daarnaast hielden we elkaar scherp met zogenaamde gezondheidsadviezen.

Het bestuur had het voornemen om het archief van onze Stichting dit jaar over te brengen naar onze locatie in Dordrecht. Ook daar gooide corona roet in het eten. Hopelijk zal, behoudens bijzondere omstandigheden, de verhuizing volgend jaar kunnen plaats vinden.

In het Kunst tijdschrift Metropolis M, nr. 1 februari/maart 2021, verscheen een interessant artikel over Sedje Hémon. De auteur Milo Vermeire (kunsthistoricus en criticus) heeft in zijn uiteenzetting bijzondere en belangrijke accenten gelegd, daar waar het de persoon van mevrouw Hémon betreft, als ook haar schilderkunst/muziek (integratie schilderkunst en muziek). De Sedje Hémon Stichting kan een ieder aanbevelen dit exposé, geïllustreerd met prachtige foto’s van haar werk, te lezen.

In oktober 2021 bereikte het bestuur een mail van de directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, t.w. Rein Wolfs, waarin werd verwezen naar het oevre van Sedje Hémon en naar Sonsbeek 20-24 (het Kröller Müller Museum).

In de vele contacten met het Stedelijk nadien (telefonisch, per mail en in persoon) is besloten dat de Sedje Hémon Stichting 34 schilderijen ter beschikking zal stellen voor een te houden tentoonstelling in de periode 30 juni 2022 tot 16 oktober 2022.

2022

In dit jaar is de Sedje Hémon Stichting druk doende bezig geweest om de geplande tentoonstelling, Abstracting Parables, in het Stedelijk Museum te Amsterdam mogelijk te maken. Buiten het vele mailcontact en de nodige telefoongesprekken zijn er ook meerdere bijeenkomsten geweest in het Stedelijk Museum te Amsterdam om te spreken over tal van zaken.

Een deel van de schilderijen diende te worden schoongemaakt en daar waar nodig te worden gerestaureerd. Bezigheden, die niet ongebruikelijk zijn wanneer een topmuseum zoals het Stedelijk Museum, schilderijen wil tonen aan het grote publiek.

De schilderijen moesten worden vervoerd vanuit ons depot en na afloop weer terug gebracht te worden. Daarvoor werd een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd door het Stedelijk Museum.

Het Stedelijk museum heeft ten behoeve van de tentoonstelling ook een boekje uitgebracht, getiteld Sedje Hémon, Emotion of Spirits, uitgever Archive Books, ISBN 9 783949 973093.

Naast de schilderijen, die de Sedje Hémon Stichting in bruikleen had gegeven, had het museum ook een eigen schilderij en lino’s van mevrouw Hémon uit haar depot gehaald en ten toon gesteld.

Daarnaast hingen er tal van foto’s, waarop mevrouw Hémon te zien was met o.a. de schilder Marc Chagall en de wereldberoemde pianist Shura Cherkassky. Voorts was er het nodige te lezen over de achtergronden van mevrouw Hémon.

Het bestuur van de Sedje Hémon Stichting heeft de inzet en betrokkenheid van het Stedelijk Museum als zeer prettig ervaren. Onze dank en waardering gaat uit naar alle teamleden van het Stedelijk Museum en de vele anderen, die de expositie mogelijk hebben gemaakt. Het was een mijlsteen in de geschiedenis van onze Stichting.

Niet onvermeld mag blijven dat een volle nicht van mevrouw Hémon, t.w. Nechama Bor-Frank en haar man Alex Bor, bij de officiële opening van de expositie, acte de presence hebben gegeven. Ook Ido Cohen (zie het jaar 2019) was daarbij aanwezig. Allen waren speciaal voor dit evenement vanuit Israel naar Nederland gekomen.

De renovatie/restauratie van ons nieuwe pand in Dordrecht had door onvoorziene omstandigheden vertraging opgelopen. De hoop is dat in 2023 er weer enige vooruitgang te boeken zal zijn.

2023

In dit jaar zijn er vervolgcontacten geweest met het Stedelijk Museum. In deze contacten is er onder meer gesproken over het schenken van diverse goederen/zaken ten behoeve van de collectie van het Stedelijk Museum. Deze gesprekken hebben er in geresulteerd dat diverse items zijn geschonken en zijn vast gelegd in een schenkingsovereenkomst.

In dit jaar zijn er evenzo vervolg contacten geweest met Ido Cohen uit Israel. In deze contacten heeft hij aangegeven om als curator in Israel een expositie van het werk van mevrouw Hémon te willen verzorgen. In dat verband zijn er contacten gelegd met een/meerdere musea aldaar.

Gegeven het internationale karakter van dit voornemen heeft de Stichting besloten te onderzoeken om het zogenaamde zwarte boek van mevrouw Hémon te laten vertalen naar het Engels. Ook is nagedacht waar en door wie de Engelse versie dan uitgegeven zou moeten worden.

De Stichting heeft in dat verband contact gelegd met een door het Stedelijk Museum aanbevolen vertaler. Ook is er onderzoek gedaan naar het verkrijgen van subsidiegelden.

Op dit moment is het bestuur van de Stichting er nog niet uit. Hopelijk krijgt e.e.a. zijn beslag in 2024.

Lopende dit jaar is de renovatie/restauratie van onze nieuwe pand weer verder ter hand genomen. Ondanks het feit dat de klus nog niet geheel geklaard is, zijn de belangrijkste etages aardig op orde.

Wij verwachten dat in 2024 het pand volledig gerenoveerd/gerestaureerd zal zijn.

De zogenaamde beletage en de eerste etage zijn inmiddels ingericht. Daarnaast is een deel van het archief overgebracht en krijgt ons “Informatie- en Documentatie Centrum Sedje Hémon Stichting”, vaste vorm.

Dit jaar bereikte ons tal van verzoeken om toezending van boeken, die mevrouw Hémon had geschreven. De voorraad was op enig moment op, reden waarom verschillende titels zijn bijgedrukt.

De Stichting is ook doende het archief verder te ontsluiten en informatie te verzamelen omtrent alles wat met mevrouw Sedje Hémon te maken heeft. Zo is er dit jaar een bezoek gebracht aan het Nationaal Archief te Den Haag, alwaar de nodige informatie te vinden was. Ook zijn er tal van andere instanties benaderd met het verzoek informatie te geven.

Volgend jaar zal er een begin gemaakt worden aan het ingang zetten van het benaderen van mensen, die Sedje Hémon hebben gekend. Uit de gesprekken, die alsdan zullen plaatsvinden hoopt de Stichting interessant materiaal te verkrijgen ten behoeve van ons Informatie- en Documentatie Centrum.

Nadien heeft de Sedje Hémon Stichting het voornemen om een boek uit te brengen over het leven en het werk van Sedje Hémon. Kortom er ligt nog heel veel werk in het verschiet.